Skip to main content

Vícepráce a méněpráce zjištěné v průběhu stavby

Jednací řízení bez uveřejnění

Kontrolní den 13. 10. 2015 konstatoval, že pokračují práce na vyzdívání štítů a příprava lůžek prvků krovu. Byla kompletně vybourána konstrukce podlahy včetně navážek pod konstrukcí podlahy a byly zahájeny výkopové práce pro základové patky.

Na detailním místním šetření byl zjištěn po rozkrytí vybourané podlahy skutečný havarijní stav konstrukcí v podlaze:

- vodovodní kanálky a šachty starého rozvodu vody: při rozkrytí konstrukce stávající podlahy a obnažení stávajících rozvodů vody bylo zjištěno, že rozvod je poskládán z řady různě starých trubek s mnoha spoji. Rozvod byl zasypán různými nehutněnými navážkami a sutí. Po natlakování se ukázala řada netěsností na potrubí a spojích, a proto bylo rozhodnuto rozvody vody provést nové dle současných norem a standardů. Napojení na vnější vodovodní síť bude provedeno ze stávající vodovodní šachty u zdi topírny přivrácené k vodárně. Na současnou nevyužívanou odbočku profilu „2“ bude osazena vodoměrná souprava a vypouštěcí ventil. Dále bude napojen platový rozvod stejného profilu.

- zdivo topných kanálů a šachet i vodovodního zdiva není z kamene, ale z rozpadajících se cihel. Technický stav původních historických kanálků a šachet neumožňuje v žádném případě jejich opravu a zprovoznění. Bývalý topný kanál podél zadní stěny není možné sanovat. Tři vodovodní šachty v zadní části topírny mezi kolejemi na základě technického řešení rovněž není možné sanovat (vodovodní přípojka je řešena samostatnou změnou PD viz výše).
Uvedené šachty a kanálek by nebyly při novém provozu a pro nový účel stavby využívány. Mimo čtyř montážních jam se navrhuje zachování pouze odvodňovacího kanálu mezi vraty a montážními kanály, ostatní jímky a kanály dodavatel navrhuje zasypat a zabetonovat železobetonovou deskou, zasypat také podélný kanál u vodárny a 3 podlahové šachty - z důvodu dalšího nevyužívání.
Mezi montážními kanály a odvodňovacím žlabem se navrhuje obnovit prostupy pro odtok dešťové vody pro zlepšení funkčnosti celé stavby.

- Dalším zjištěním je havarijní stav železničních pražců: předpoklad, že původní kolejiště v budově bývalé výtopny bude provozuschopné, se ukázal jako nereálný.  Při započetí souvisejících stavebních prací na podlaze topírny se ukázalo, že část pražců je shnilá a je potřeba je vyměnit, zejména podélné pražce u kolejí č. 1,2 a 3.
U koleje č. 4 je nutno vyměnit všechny pražce. Je rovněž potřeba vyměnit příčné pražce uvnitř topírny mezi vraty a příčným odvodňovacím kanálem a vně topírny v krátkém úseku těsně před vraty pod všemi kolejemi. Pražce budou nejprve demontovány, vyměněny za nové a následně zpět namontovány původní kolejnice včetně jejich uchycení.

- Při sanaci jihozápadního rohu byly již dříve zjištěny statické poruchy na kamenném zdivu a na obloukové klenbě nad oknem. Trhliny probíhají po celé výšce zdiva. Část kamenné klenby okna je pokleslá. Trhliny se projevují především ve spárách zdiva. Kamenné
klenby je potřeba staticky zajistit, provést dřevěné výdřevy z dřevěných hranolů a prken do dvou okenních otvorů, což si vyžádá další vícepráce.

Hlavním projektantem bude zpracováno technické provedení více prací a méněprací. Dodavatel stavby zpracuje pro všechny tyto návrhy změnové listy a rozpočet víceprací a méněprací.

Vícepráce a méněpráce vyvolaly potřebu zvlášť zadat zhotovení víceprací dodavatelem stavby v rámci Jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU). Předmětem JŘBU dle § 23 a § 34 Zákona o veřejných zakázkách byly dodatečné stavební práce k původní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Zubačka – unikátní živé kulturní dědictví jizerských hor a Krkonoš“, zadané vítěznému uchazeči BREX, spol. s r. o.

Dodatečné stavební práce naplnily co do povahy všechny podmínky pro užití JŘBU dle § 23, odst.7, písm. a) Zákona o VZ. Z charakteru a rozsahu stavebních prací vyplývá, že je nemůže realizovat jiný dodavatel a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Nerealizací předmětné části stavby by se vší pravděpodobností došlo k nerealizaci stavby jako celku. Navrhované řešení bylo zadavatelem zvoleno jako jediné možné, a to i s ohledem na hospodárnost navrhovaného řešení.

Současně byly v návrhu Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo odečteny všechny související neprovedené práce.

Druh zadávacího řízení: Jednací řízení bez uveřejnění
Důvod použití jednacího řízení: Další stavební práce jsou objednány v souladu s přísnými podmínkami stanovenými v dané směrnici.
Typ podle předpokládané hodnoty: podlimitní
Předpokládaná hodnota: 321 898 Kč bez DPH
Veřejný zadavatel: Železniční společnost Tanvald, o.p.s.
IČO:25474481, sídlo Krkonošská 256, 468 41 Tanvald
Adresa kontaktního místa: nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Krkonošská 256,
468 41 Tanvald
Popis dodatečných stavebních prací:
1. Rozvod vody – rozvod vody uvnitř objektu a napojení na vnější vodovodní síť.
Vyčíslení: vícepráce – 37 766 Kč bez DPH
2. Výměna pražců – výměna podélných pražců u montážních kanálů, výměna pražců uvnitř i vně objektu topírny, demontáž a zpětná montáž kolejnic.
Vyčíslení: vícepráce – 204 580 Kč bez DPH
3. Kanálky a šachty – technický stav bývalého topného kanálu podél zadní stěny topírny a tří vodovodních šachet mezi kolejemi neumožňuje v žádném případě jejich opravu a zprovoznění. Dojde k jejich zasypání.
Vyčíslení: vícepráce – 29 344,57 Kč bez DPH
méněpráce – 45 888,81 Kč bez DPH
rozdíl – 16 544,24 Kč bez DPH
4. Statické zabezpečení zdiva jihozápadního rohu budovy – statické zabezpečení zdiva výdřevami z dřevěných hranolů a prken do dvou okenních otvorů, vyspárování zdiva.
5. Vyčíslení: vícepráce – 50 207,65 Kč bez DPH
Celkem vícepráce 321 898,22 Kč bez DPH.

Původní smluvní cena za stavební práce bez DPH: 12 885 429,90 Kč
Dodatečné stavební práce bez DPH (vícepráce): 321 898,22 Kč
Neprovedené stavební práce (méněpráce): 45 888,81 Kč
Cena díla včetně Dodatku č.1 SOD bez DPH: 13 161 439,31 Kč
DPH 21 %: 2 763 902,26 Kč
Cena díla včetně Dodatku č.1 SOD včetně DPH 15 925 341,57 Kč

Identifikační údaje dodavatele:
Obchodní firma: BREX, spol. s r. o.
Sídlo: Hodkovická 135, Liberec XXIII-Doubí, 463 12 Liberec
Právní forma: 112 – společnost s ručením omezeným
IČ: 40232549
Veřejná zakázka druhu Jednacího řízení bez uveřejnění s názvem „Zubačka – unikátní živé kulturní dědictví jizerských hor a Krkonoš – vícepráce 01“ byla zadána pod evidenčním číslem 631773 ve VVZ, počátek běhu lhůt byl 1. 2. 2016 s povinností nabídku podat do 5. 2. 2016.
Ve VVZ byla uveřejněna zadávací dokumentace VZ:
- Písemná zpráva zadavatele
- Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

Zadávací řízení (JŘbU) k vícepracem, vč. dodatku a písemné zprávy zadavatele bylo uveřejněno na adrese https://ezakazky.grantikacs.cz/contract_display_222.html

Ve Věstníku veřejných zakázek je uveřejněn formulář Oznámení o zadání zakázky https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/635967

Dodatek k původní smlouvě o dílo je uveřejněn na adrese https://ezakazky.grantikacs.cz/contract_display_164.html

Uchazečem byla obchodní firma BREX, spol. s r. o.

Výsledkem JŘBU je uzavření jednorázové smlouvy - Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ke dni 5. 2. 2016 s obchodní firmou BREX,s.r.o.

Dokumenty:
Plná moc (PDF, 97 kB)
Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, včetně příloh (PDF, 2,44 MB)
Oznámení o zakázce (PDF, 440 kB)
Písemná zpráva zadavatele (PDF, 264 kB)
Uveřejnění zadavatele a dodatku Smlouvy o dílo na profilu zadavatele (PDF, 120 kB)
Změnový list č. 1 - Voda s dokumentací (PDF, 2,45 MB)
Změnový list č. 2 - Výměna pražců s dokumentací (PDF, 1,90 MB)
Změnový list č. 3 - Kanálky (méněpráce) s dokumentací (PDF, 2,05 MB)
Změnový list č. 4 - Statika rohu s dokumentaci (PDF, 1,49 MB)
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo Brex s. r. o. (PDF, 963 kB)

EEA Grants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 6828