Skip to main content

Dokončení projektu

Stavba Výtopny byla provedena dle projektové dokumentace hlavního projektanta ing. arch. Ivana Lejčara – ALEJ architektonický ateliér. Architektonicko – stavební řešení zpracovali ing. arch. Petr Lédl, Vladislav Kašper a Martin Zeman. Stavebně konstrukční řešení je dílem ing. Tomáše Štejfy. Dřevěný krov z lepených vazníků v kontrastu ke kamennému žulovému zdivu je nejpůsobivější částí stavby. Při záchraně tohoto industriálního skvostu došlo ke šťastné symbióze původního a rekonstruovaného zbytku stavby s moderní konstrukcí jednoduché dřevěné střechy. Působivost a dobrá řemeslnost provedení je dílem dodavatelské firmy BREX, spol. s r. o. Liberec.

Pro zdárné dokončení všech aktivit projektu, zejména partnerských a propagačních, bylo dne 23. 6. 2016 požádáno poskytovatele dotace o prodloužení projektu do 31. 7. 2016. V rámci Žádosti o změnu projektu bylo požádáno o tyto podstatné změny v projektu:
1. Schválení prodloužení doby realizace projektu do 31. 7. 2016
2. Prodloužení doby zaměstnání hlavní manažerky v souvislosti s prodloužením projektu
3. Vytvoření nové kapitoly Dodávky, podkapitoly Vybavení rekonstruovaného objektu a těchto nových položek rozpočtu:
• nákup nářadí potřebného pro zajištění provozu muzea
• nákup zabezpečovací techniky
• nákup skládacího žebříku a pohyblivého lešení pro přístup k osvětlení uvnitř budovy a na střechu

Koncem července byla podána poslední žádost o podstatnou změnu projektu. Díky ní byla vytvořena nová položka rozpočtu "Oprava kolejí č. 9 a č. 11 na vlečce do lokomotivní výtopny v Kořenově". Tak byly efektivně využity uspořené finanční prostředky rozpočtu na opravu kolejí č.9 a č.11 na vlečce mezi topírnou s točnou a staniční kolejí č.7 kořenovského nádraží (mimo výhybku č.7). Na kolejích byla totiž zjištěna při úplném odkrytí zeminy a při přípravě vozidel na vjezd do rekonstruované výtopny vážná degradace (rozpad pražců, uvolnění upevňovadel vlivem koroze s tím související vzniklé odchylky od povoleného rozchodu a polohy koleje - geometrická poloha koleje (GPK). Koroze a degradace vznikla zejména v posledních letech chátrání a musela být provedena z důvodu bezproblémového vjezdu historických vozidel, které přijedou na kořenovské nádraží, do rekonstruovaného objektu Výtopny Kořenov. Nová služba umožnila zajistit bezproblémovou manipulaci a pohyb historických železničních vozidel, tvořících sbírky muzejní povahy.

Pro zdárné dokončení realizace projektu a využití všech finančních prostředků proběhla ještě výběrová řízení na menší zakázky, které byly realizovány v režimu Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR), protože se vždy jednalo o zakázky s předpokládanou cenou do 200 000 Kč bez DPH:

1. V září 2015 byla řešena VZMR na externí službu Autorského dozoru investora: Pro výběrové řízení na dodání této služby byli vyzváni k podání nabídky 2 zájemci, o kterých bylo známo, že jsou kompetentní tuto službu realizovat: Ing. Arch. Ivan Lejčar – Architektonický ateliér ALEJ (cenová nabídka 235 950 Kč včetně DPH) a Ing. Pavol Ondovčák - Projektová činnost ve výstavbě (cenová nabídka 283.140,- Kč včetně DPH). Pro toto výběrové řízení nebyla ustavena výběrová komise (u VZMR je dle pravidel EHP komise dobrovolnou záležitostí), byla přijata nabídka Ing. Arch. Ivana Lejčara s nižší nabídkovou cenou a uzavřena s ním smlouva o dílo.

2. V měsíci duben 2016 byla zaslána Výzva k podání nabídky na zhotovení propagačních letáků dvěma zájemcům, o kterých bylo známo, že jsou kompetentní tuto službu realizovat: Fronte, s.r.o. (cenová nabídka ve výši 89 800 Kč bez DPH) a SURA, s.r.o. (cenová nabídka 82 350 Kč bez DPH). Pro toto výběrové řízení nebyla ustavena výběrová komise, byla přijata nabídka firmy SURA, s.r.o. s nižší nabídkovou cenou a uzavřena smlouva o dílo.

3. Nákup nářadí potřebného pro zajištění provozu muzea – byl realizován s tímto postupem: průzkum cen a dodavatelů na internetu, následné objednání zboží u vybrané firmy Alfavaria Group, s.r.o. a nakoupením vybraného zboží v ceně 78 296,23 Kč bez DPH.

4. Nákup zabezpečovací techniky - byl realizován s tímto postupem: byl vyzván dodavatel, o kterém je známo, že je kompetentní zabezpečovací techniku dodat (MH Protect, s.r.o.), k podání cenové nabídky. Cena 77 185 bez DPH byla akceptovaná, zboží nakoupeno.

5. Nákup skládacího žebříku a pohyblivého lešení pro přístup k osvětlení uvnitř budovy a na střechu – proveden opět průzkum cen a dodavatelů v katalogách a na internetu, objednáno a nakoupeno zboží u vybrané firmy „Jiří Černý - Železářství u Blacka, Smržovka" akceptováním ceny 69 143 Kč bez DPH.

6. Výběr dodavatele na zhotovení díla "Oprava kolejí č. 9 a č. 11 na vlečce do lokomotivní výtopny v Kořenově" proběhla jako VZMR na službu. Byl vyzván dodavatel ústecké dopravní služby, s.r.o., o kterém je známo, že je kompetentní tuto službu realizovat, k podání cenové nabídky. Cenová nabídka 195 000 Kč bez DPH byla přijata a dodavateli zaslána objednávka, služba byla provedena.

Projekt byl realizován podle předem naplánovaného harmonogramu, byl dokončen včas a všechny výstupy a cíle byly naplněny. Výdaje projektu byly certifikovány.

Zbývá Výtopně Kořenov popřát dlouhý život, obdiv a radost návštěvníků.

Zpráva o realizaci projektu (PDF, 759)

EEA Grants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 3124