Skip to main content

30. kontrolní den 29. března 2016

V proběhlém týdnu probíhaly dokončovací práce na montáži dymníků a montáži vrat (dne 31. března 2016 budou vrata dokončena). Jsou dokončeny betonové parapety oken, zasklení vrat a okenních otvorů, probíhají estetické úpravy. Dokončily se práce na elektro rozvodech, které měly být dne 31. března 2016 zcela hotovy.

Ke dni 31. březnu 2016 jsou dokončeny veškeré práce na objektu, kromě terénních úprav, které nemohou být realizovány z důvodu následné výměny venkovních pražců. Realizuje se oplocení budovy.

Betonový práh a vnitřní dřevěná podlaha z prken bude položena až po dokončení výměny venkovních pražců a prostor u vrat a vchodu do budovy. Na firmu Brex, s.r.o. bude zaslán Dodatek projektové dokumentace na provedení víceprací „Výměna pražců před objektem topírny“ včetně Změnového listu č. 5 s& Dodatkem č. 5 Projektové dokumentace. Poté bude uzavřen Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo – Výměna pražců před budovou topírny, která zároveň bude prodlužovat termín dokončení stavby.

Zástupci dodavatele a investora konstatovali, že dílo bylo provedeno v souladu se Smlouvou o dílo, s projektovou dokumentací provádění stavby vypracovanou hlavním projektantem, v souladu s veřejnoprávními rozhodnutími, s právním řádem České republiky i českými technickými normami.

Během realizace stavby byly k 31. březnu 2016 dokončeny tyto práce a řemesla dle Smlouvy o dílo:
- Všechny zemní práce (všechny položky),
- Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin,
- Svislé a kompletní konstrukce,
- Různé kompletní konstrukce,
- Vodorovné konstrukce,
- Komunikace,
- úprava povrchů vnitřní,
- úprava povrchů vnější,
- Podlahy a podlahové konstrukce,
- Povlakové krytiny,
- Konstrukce tesařské,
- Konstrukce klempířské,
- Nátěry,
- Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení,
- Bourání konstrukcí,
- Elektro:
   - přípojka NN (není provedeno pouze napojení na rozvody ČEZ,a.s.),
   - hromosvod,
   - osazení rozvaděčů.
- Lešení a stavební výtahy,
- Konstrukce zámečnické,
- Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách
- Přesun hmot,
- Vzduchotechnika,
- Kompletace elektro

Bylo konstatováno, že po schválení změn projektu (provedení víceprací a v důsledku toho následné změny v položkovém rozpočtu projektu) ze strany poskytovatele dotace bude neprodleně realizováno JŘBU a bude uzavřen Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo „Zubačka – unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš“ se změnou termínu dokončení zbývajících prací k datu 30. dubna 2016 dle Dodatku č. 3 SoD.

Do 30. dubna 2016 budou dokončeny tyto práce a řemesla:
- Vícepráce (výměna pražců před objektem topírny),
- Terénní úpravy

Na základě výše uvedeného je dohodnut příští kontrolní den na 5. dubna 2016 se záměrem v co nejkratším možném termínu po schválení změn (víceprací a změny v položkovém rozpočtu projektu) ze strany poskytovatele dotace uzavřít Dodatek č. 3 SoD s termínem dokončení víceprací - výměny pražců před objektem topírny, terénních úprav prací 30. 4. 2016.

Zjišťovací protokol (PDF, 1,21 MB)

506-01
506-02
506-03
506-04
506-05
506-06
506-07
506-08

EEA Grants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 3444