Skip to main content

Zpráva o průběhu návštěvy norského partnera projektu

Zubačka – unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš
Realizace projektu: Železniční společnost Tanvald, o.p.s.
Partner projektu: Norsk Jernbaneklubb Museet Gamle Vossebanen

Návštěva ve dnech 25. – 28. února

Čtvrtek 25. února
12:30 - přílet Ivara Johana Gubberuda, Haralda Tesdala a Egila Hopa na Praha – Ruzyně
13:30 - prohlídka Muzea hl. m. Prahy s funkčním modelem nádraží Praha – Těšnov (tato zájmová aktivita mimo projekt by la uskutečněna na přání partnera projektu z hlediska jejich zájmu o českou železniční historii)
14:15 - oběd a prohlídka centra Prahy a jejích pamětihodností (na přání partnerů projektu)
17:30 - odjezd do Tanvaldu
19:30 - ubytování v Tanvaldu

Pátek 26. února
8:30 - odjezd vlakem z Tanvaldu do Jablonce nad Nisou
9:10 - odjezd historickou tramvají z Jablonce n. N. do Liberce. Historická tramvaj byla přistavena spolkem Boveraclub, z. s. na počest norského partnera, který se Železniční společností Tanvald, o. p. s . úzce spolupracuje při technických opravách vozů i tvoří společné produkty pro atraktivní turistickou i kulturní nabídku návštěvníkům regionu
10:00 - příchod do Depa kolejových vozidel na nádraží v Liberci. Zde jsou přes zimní období deponovány ozubnicové lokomotivy T426.001 a T426. 003, které budou součástí živé expozice ve zrekonstruované výtopně - novém muzeu historických železničních vozidel v Kořenově
- prohlídka lokomotiv: stanoviště strojvůdce, motorové části a pojezdu s ozubnicovým strojem
- diskuze o technickém stavu a opravách, které budou prováděny v kořenovské výtopně i během návštěv veřejnosti jako expozice živého muzea, projednáván vhodný způsob náhledů návštěvníků při opravách vozidel
- diskuze o možnostech prezentace a předvádění opravárenské práce na lokomotivách ve vztahu k veřejnosti - laické a odborné. Partneři společně diskutovali proveditelnost i bezpečnost takovéhoto blízkého kontaktu opravárenských řemesel s návštěvníky a čeští partneři sdíleli s norským partnerem názory na uskutečnění této vize. Norský partner má ve svých muzejních objektech přístup do opravárenského zázemí pouze omezený – do opravárenského zázemí se dostane návštěvník v Norsku jen na jeho výslovné přání – opravárenské prostředí tedy není zcela součástí návštěvnické trasy. Proto se tato muzejní aktivita stala pro norské partnery zajímavá, inspirativní a obohacující
11:20 - prohlídka modelové železnice, která je instalována v kulturní místnosti libereckého depa
12:00 - odjezd tramvají na lanovou dráhu Horní Hanychov – Ještěd . Tato zájmová aktivita byla uskutečněna na výslovné přání partnerů projektu z hlediska jejich zájmu o české železniční objekty, lanovka na Ještěd je zajímavým železničním objektem pro rozvoj cestovního ruchu
12:30 - prohlídka dolní napínací stanice lanovky, jízda lanovkou a komentovaná prohlídka strojovny n a horní stanici lanovky
13:45 - oběd v restauraci na Ještědu
14:40 - jízda zpět do Liberce a tramvají do Jablonce nad Nisou
16:00 - prohlídka a výběr exponátů určených pro expozici ve výtopně Kořenov (dočasně umístěny v Jablonci n. N. v provizorních prostorách u člena spolku)
- diskuze o umístění sbírky muzejní povahy v rekonstruované výtopně Kořenov, položen základ vize vzhledu expozice historických železničních vozidel v živém Muzeu ozubnicové železnice , vize bude zakreslena
- prohlídka radnice a diskuze s místostarostou Jablonce nad Nisou o podpoře českých dobrovolnických aktivit v oblasti historie dopravy
18:00 - společná večeře v nádražní restauraci ve stanici Jablonec nad Nisou

Sobota 27. února
9:30 - odjezd vlakem z Tanvaldu do Kořenova
10:00 - prohlídka staveniště rekonstrukce výtopny Kořenov. Norský partner byl detailně na místě informován o vývoji stavby a pokroku v realizaci projektu, byla zhotovena fotodokumentace
- prohlídka expozice ve stávajícím muzeu ozubnicové železnice ve staniční budově
- prohlídka nových přírůstků v muzeu, překladů textů, rozšíření expozice oproti loňskému roku, kdy proběhla návštěva norského partnera naposled během „Norských dnů na Zubačce“
- při prohlídkách výtopny i muzea probíhala diskuze nad dílčími problémy, zejména nad přípravou expozice železničních vozidel, ale také nad plánem vytvoření cílového stavu využití všech objektů na památkově chráněné ozubnicové trati s popsáním cílových produktů v rámci prezentace historie a podpory turistického ruchu
12:00 - odjezd vlakem do Sklářské Poreby, oběd
15:00 - příjezd zpět do Kořenova
- druhá prohlídka výtopny s dalšími členy realizačního projektového týmu českého partnera
- diskuze nad vnitřním uspořádáním. Norští partneři si změřili velikost prohlížecích kanálů u první koleje, protože budou dostavovat depozitární halu s opravárenským zázemím a praktičnost našeho kořenovského řešení je zaujala. Nahlíželi rovněž na technická řešení v projektové dokumentaci. Došlo tedy k vzájemnému obohacení a obousměrnému přenosu příkladů dobré praxe
- prohlídka „Důlní ho vláčku“, který bude součástí nabídky návštěvnického okruhu . Po dokončení rekonstrukce výtopny a vybudování živého muzea železničních vozidel nabídne železniční společnost Tanvald, o.p.s. návštěvníkům kromě muzea ozubnicové železnice v budově nádraží a kromě nového muzea historických železničních vozidel ve výtopně i projížďku důlním vláčkem. Vznikne tím celodenní nabídka zážitkové turistiky. S tím souvisí potřeba tvorby marketingové strategie komunikace s návštěvníky, na které se partneři shodli již při návštěvě Bergenu v rámci projektu Prohloubení partnerství – České dny v Bergenu.

Partneři spolu položili základ této marketingové strategie: Prostředkem marketingové komunikace by měly být především PR kampaně s cílem zvýšit povědomí o ozubnicové železnici Tanvald – Kořenov – Harrachov, o regionu s industriální krajinou a bohatým kulturním dědictvím a o jejím zpřístupnění veřejnosti formou nabídky zážitkové turistiky.
Cílem PR kampaně by měla být média (tisk - regionální deníky, odborná literatura - časopisy, populárně naučné tematické přílohy a časopisy, rozhlasové stanice, internetové zpravodajské a cestovatelské servery ).
Nástroji PR kampaně jsou tiskové zprávy, články (například Tipy na výlety s fotografiemi), reportáže, inzerce v tisku i bannery na webových serverech. Nezanedbatelným nástrojem je i direkt mailing a infomarketing.
Bude důležité pro ŽST, o.p.s. umět připravit:
- inzertní kampaně v časopisech například na ? - ? strany
- inzertní kampaně v časopisech s PR podporou (například i soutěže, kvízy)
- průběžné tiskové zprávy pro stávající a potenciální zákazníky a návštěvníky Zubačky a také pro odborná média z oblasti cestovního ruchu a ekonomická média, kde byl spíše specifikován význam pro region a význam a aktuálnost
- kampaň pro rozhlas - spotová kampaň s představením Zubačky jako možnosti celodenního prožitku pro odbornou i laickou veřejnost a rodiny s dětmi
- PPC kampaň na Facebooku, která přiláká nové fanoušky a informuje o aktivitách a novinkách
- bannery na internetových portálech lákající na atmosféru Zubačky s proklikem na www.zubacka.cz
- direct mailing – posílání zpráv a pozvánek návštěvníkům a fanouškům, kteří se zaregistrují, aby byli informováni o novinkách, akcích a aktivitách na Zubačce. Direkt mail by především poukazoval na trvalou nabídku a také na novinky
Některé aktivity Železniční společnost Tanvald, o.p.s. již nyní provádí, ale důležité je kampaň ucelit a umístit v čase. Pověřit pracovníka či nakoupit jako službu

- program dne pokračoval v konferenčním sále budov y kořenovského nádraží, kde následovala debata o vnitřním uspořádání a návštěvnickém provozu výtopny na základě norských zkušeností s provozem muzejních stanic. Norský partner jako vysloveně muzejní provozuje celou jednu železniční stanici - stanici Arna, která je výchozí pro parní vlaky. Zde se prezentují objekty stanice in situ (objekty se vyskytují na „svém původní m místě“) a autentičnost je zde doplněna dobovou čekárnou s výdejnou jízdenek v hlavní budově. Autentická je i prezentace historie stanice a ukázka toho, co se dříve vozilo ve skladištní budově.
Železniční společnost Tanvald, o.p.s. může převzít příklady dobré praxe a inspirovat se právě autentičností, jedinečností - převzít a vyzdvihnout dobové prvky, které již nyní používá (užívat pravidelněji již existující své vlastní dobové uniformy, historické papírové jízdenky, historické fotografie, rekvizity)
- došlo i na provizorní zákresy situace
- partneři se dále shodli na formě prezentace historie místa – Výtopny Kořenov - na plachtách zavěšených na stěnách výtopny mezi okny. Dobové fotky a plány spolu se stručnými texty představí historický vývoj výtopny a stanice až do současnosti
- společná večeře přímo v muzeu
- Ivar Gubberud promítl fotografie z činnost i norských partnerů v uplynulém roce se zaměřením na speciální akce pro veřejnost. V loňském roce uspořádal totiž norský spolek několik akcí v „retro stylu“, retro kostýmech i s hudbou a doprovodnými atrakcemi a VIP hosty. Akce měly v norském regionu velký úspěch, velkou návštěvnost. Tyto zážitkové aktivity mají budoucnost, protože mají přesah a genius loci.
Český partner také realizoval akce s oslavami výročí železnice v retro stylu a tyto zkušenosti potvrzuje. Zde se otevírá velká možnost pro neziskové organizace a spolky v možnostech prezentace, popularizace a propagace kulturního dědictví. Rovněž se otevírá velký prostor pro spolupráci různých organizací napříč společenským spektrem.
Oba partneři se vzájemně inspirovali možnostmi v pořádání podobných aktivit.
Při společném večeru v konferenčním sále byla dále projednána vize společné propagační výstavy o realizaci projektu Zubačka – unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš a o společné práci partnerů projektu. Český partner pořizuje o průběhu projektu i partnerské spolupráci průběžnou fotogalerii, která bude pro výstavu využita.
Také bude na závěr uspořádána konference o využití kulturního dědictví v rozvoji regionu a spolupráci všech subjektů na zařazení tohoto obnoveného kulturního dědictví do hospodářského rozvoje a cestovního ruchu regionu.
Partneři projektu spolu také projednávali přípravu aktu slavnostního otevření rekonstruované budovy a její předání do užívání jako muzea historických železničních vozidel. Problémem bude trochu volba vhodného termínu, aby se všichni VIP hosté mohli na tuto akci uvolnit. Zatím nestanoven přesný termín, pouze je dohodnuto, že to bude samý konec měsíce června nebo počátek měsíce červenec.
Příprava česko-norského propagačního materiálu je ponechána na období po ukončení stavby, Leták bude vydáván až u příležitosti slavnostního otevření výtopny jako muzea historických železničních vozidel v červnu.

Protože se realizace vlastní stavby blíží ke konci, nastává čas pro ještě intenzivnější partnerskou spolupráci a je čas na propagační aktivity - přípravu expozice, závěrečnou konferenci a společnou výstavu.
K realizačnímu projektovému týmu na české straně přibyli ještě členové týmu norského partnera:  1. Ivar Johan Gubberud 2. Harald Tesdal 3. Egil Hop 4. Oystein Nordaas 5. Kaj Stokstad
Realizační projektový tým se nyní skládá z těchto členů: Ing. Petr Prokeš, JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Mgr. Jiří Střecha, Ing. Kateřina Preusslerová, Miroslava Möllerová, Petr Möller, Pavel Šturm, Ing. Tomáš Hádek, Karel Hanuš, Jindřich Berounský, Ivar Johan Gubberud , Harald Tesdal , Egil Hop , Oystein Nordaas , Kaj Stokstad .
Byl dohodnut způsob spolupráce realizačního projektového týmu – osobní návštěvy 3 zástupců českého partnera v Norsku (květen 2016), návštěva norského partnera na ukončení projektu (červen), především emailová komunikace, v případě nutnosti telefonická.

Neděle 28. února
8:00 - odjezd Ivara Johana Gubberuda, Haralda Tesdala a Egila Hopa z Tanvaldu na letiště Praha – Ruzyně

501-01
501-02
501-03
501-04
501-05
501-06
501-07
501-08
501-09
501-10
501-11
501-12
501-13
501-14
501-15
501-16
501-17
501-18

EEA Grants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 7658