Skip to main content

České dny v Bergenu

Hlavním cílem iniciativy „Prohloubení partnerství - České dny v Bergenu“ bylo pracovní setkání zástupců Železniční společnosti Tanvald, o.p.s. a Norsk Jernbaneklubb Museet Gamle Vossebanen a spolupráce na projektu „Zubačka – unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš“.

V roce 2014 zástupci norského partnera společně se Železniční společností Tanvald,o.p.s. uspořádali „Norský den na zubačce“. Aktivita iniciativy „České dny v Bergenu“ jsou logickým pokračováním této dlouhodobé spolupráce. Iniciativy partnerů se dlouhodobě těší velkému zájmu ze strany Velvyslanectví ČR v Norsku a dalších oficiálních institucí Norska.

Iniciativa se uskutečnila ve dnech 10. – 15. června 2015, zúčastnilo se celkem 18 osob českého partnera: Kurfiřt Josef, Mejsnarová Miroslava, Petr Möller, Ing. Prokeš Petr, Mgr. Střecha Jiří, Šturm Pavel, Adolf František, Hrubcová Zuzana, Ing. Krebs Tomáš, David Lukáš, Resl Jan, Havlíková Petra, Hynčíková Petra, Kabátníková Michaela, Sieber Luděk, Voráček Milan, JUDr. ing. Lukáš Pleticha a MVDr. Lea Pletichová a na 30 osob za norskou stranu.

V rámci tohoto vícedenního pracovního a propagačního setkání partnerů projektu bylo prohloubeno vzájemné poznání kultury a činnosti obou spolků, došlo k předávání zkušeností, dovedností i ke sdílení příkladů dobré praxe. Konečným výstupem projektu „Zubačka – unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš“ bude vytvoření muzea historických železničních vozidel (po rekonstrukci památkově chráněné budovy bývalé výtopny v Kořenově), jejich ochrana, údržba a prezentace veřejnosti. Díky návštěvě českého partnera v Norsku je možné více rozvíjet stávající projekt ve smyslu sdílení zkušeností norského partnera českým partnerem - osvojování dovedností v tvorbě zajímavých a atraktivních expozic, v zajímavé prezentaci sbírek muzejní povahy, obnově památek i marketingových aktivitách. V těchto dovednostech má norský partner českého mnoho co naučit, je mnohem zkušenější.

Díky dotaci z Fondu bilaterální spolupráce CZ 06 bylo možné využít nabídky norského partnera uspořádat pro zástupce Železniční společnosti Tanvald široce pojatý soubor workshopů a praktických seminářů, což napomůže českému partnerovi dosáhnout nejlepších výsledků v prezentaci unikátních sbírek muzejní povahy v rámci projektu „Zubačka – unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš.“ Workshopy nabídly sdílení znalostí, technologií, know-how, zkušeností a osvědčených postupů od subjektu z donorského státu směrem k Železniční společností Tanvald. Norský partner má funkční výtopnu, novou depozitární halu a tři historické nádražní budovy. Český partner se může mnohé naučit.

Byly diskutovány způsoby využití historických železničních objektů, možnosti jejich programové náplně pro veřejnost (od odborných akcí pro příznivce železniční historie, přes muzejně-kulturní akce pro veřejnost až pro jejich využití v rámci aktivit místního obyvatelstva - různé slavnosti místního významu, vánoční besídky pro místní děti atd.). Právě zapojení místní komunity má v Norsku veliké tradice a je inspirativní pro další aktivity Železniční společnosti Tanvald. Důležité bylo téma využívání dobrovolnické práce pro udržitelnost projektů, kde ČR pokulhává v podpoře těchto aktivit v rámci zákonných úprav v oblasti bezpečnosti práce atd. Z české strany byl prezentován aktuální stav projektu obnovy výtopny v Kořenově a způsob dlouhodobé spolupráce se samosprávou. Norský partner opakovaně doporučoval vytvoření generálního plánu na vytvoření cílového stavu využití objektů na památkově chráněné ozubnicové trati s popsáním cílových produktů v rámci prezentace historie a podpory turistického ruchu. V Norsku jsou takovéto plány i nestátních organizací zakotveny v lokálním plánování obcí a krajů a v centrálním plánu ochrany a využití železničního dědictví na celostátní úrovni.

Norská strana vysoce ocenila programovou náplň veřejných akcí pořádaných Železniční společnosti Tanvald. především propojení s místními producenty potravin a upomínkových předmětů (sklo, dřevěné výrobky apod). Obě strany se shodly na důležitosti doprovodných aktivit pro zatraktivnění technických památek pro veřejnost a diskutovali jejich program, ostatně veřejná část bilaterální aktivity byla inspirována Norskou sobotou na zubačce v ČR uspořádanou v srpnu 2014. Součástí workshopů byla i praktická část, v rámci které byla souprava, parní lokomotiva, jídelní vůz a stanice Garnes členy obou partnerů připravena na veřejnou část společného setkání. Při práci si partneři vyzkoušeli pracovní postupy a prohloubili vzájemné pouto. Práce na železničních památkách je podobná ve všech zemích – i toto poznání bylo pro účastníky zajímavé tím, že obě strany ve věcech údržby a provozu železničních památek řeší obdobné problémy. Zde byla nastíněna možnost spolupráce např. pomocí zajištění výroby náhradních dílů v ČR.

Veřejná část setkání umožnila prezentovat projekt obnovy výtopny a spolupráce partnerů v rámci EHP fondů 2009-2014 norské veřejnosti a místní politické reprezentaci. Prezentace projektu zaujala nejen návštěvníky akce, ale díky mediálním výstupům v novinách a v rozhlase oslovila širší norskou veřejnost. Cenná zkušenost byla spolupráce při zajištění gastro-programu v jídelním voze a na nástupišti jako nástroje doprovodné marketingové a PR komunikace. Kvalitní české jídlo bylo milou kulisou pro společné večeře obou partnerů v sobotu a v neděli, které umožnily další sblížení členů obou spolků při diskuzi nad společnými tématy. Celý pobyt se nesl v duchu přátelské spolupráce v rámci teoretických i praktických výstupů. Členové Železniční společnosti Tanvald si odnesli inspiraci a mohli si osvojit dovednosti ve vztahu k výsledku opravy výtopny z Norských fondů, pro GVB zase byla cenná výměna zkušeností v otázkách programů pro veřejnost a také to, že veřejná akce přinesla kladné výstupy ve vztahu k představitelům místní norské samosprávy.

Program iniciativy se časově přizpůsobil potřebám partnera:
Středa 10. 6. - odlet ve 13:00 hodin z Prahy, přílet v 15.10, ubytování.
Čtvrtek 11. 6. - prohlídka areálu Museet Gamle Vossebanen a praktický celodenní workshop.
Pátek 12. 6. - prohlídka technických památek v Bergenu, pracovní workshop v rámci přípravy areálu na Český den (3 pracovní skupiny).
Sobota 13. 6. a neděle 14. 6. - České dny v Bergenu
Pondělí 15. 6. - návštěva Technického muzea v Bergenu před odletem s otevřenou diskuzí, odlet v 16.30 hod.

Přínos aktivit iniciativy:
1. sdílení praktických zkušeností norského partnera
2. plánování výstupů realizovaného projektu
3. prezentace živé železniční historie

Závěrem byla uzavřena dohoda o dalších krocích - návštěva norského partnera v ČR (II/2016, VI/2015), českého partnera v Norsku IV/2016) za účelem plánování expozice v budoucím muzeu. Iniciativa pomohla v nasměrování Železniční společnosti Tanvald využít a udržet potenciál historické výtopny, jejíž oprava je financována z EHP fondů 2009 - 2014. Členové Železniční společnosti Tanvald získali poznatky o způsobech prezentace železniční historie, o zpřístupnění kulturního dědictví veřejnosti formou pořádání propagačních akcí. Naučili se mnoha způsobům komunikace s veřejností, ať už prostřednictvím populárně naučných aktivit, gastro-aktivit, tak i profesionální mediální spolupráci. Při praktických workshopech se naučili další možnosti praktické péče o exponáty a udržitelnost projektů.

Iniciativa obohatila i norského partnera o dovednosti představené členy Železniční společnosti Tanvald (realizace kulturních programů). Podařilo se naplnit program akce, včetně finančního plnění. Díky osobním kontaktům a prohloubení spolupráce s norským partnerem je předpoklad, že partnerství bude pokračovat i po skončení čerpání prostředků. Představitelé obou partnerů nastínili udržitelné pokračování výborně fungující spolupráce.

Dokumenty:
Žádost o grant (PDF, 505 kB)
Žádost o platbu (PDF, 285 kB)
Rozhodnutí o přidělení dotace (PDF, 453 kB)
Závěrečná zpráva (PDF, 384 kB)

496-01
496-02
496-03
496-04
496-05
496-06
496-07
496-08
496-09
496-10
496-11
496-12
496-13
496-14
496-15
496-16
496-17
496-18
496-19
496-20
496-21
496-22
496-23
496-24
496-25
496-26
496-27
496-28
496-29
496-30

EEA Grants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 3555