Skip to main content

23. kontrolní den 9. února 2016

V uplynulém týdnu byly dokončeny všechny práce, které byly realizovány mimo původní rozpočet projektu jako vícepráce a méněpráce.

Jsou dokončeny nové rozvody vody v objektu topírny (vícepráce dle Změnového listu č. 1 a Dodatku PD č. 1), byly realizovány na základě Jednacího řízení bez uveřejnění a Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

Je dokončena výměna pražců (vícepráce dle Změnového listu č. 2 a Dodatku PD č. 2), realizovány na základě Jednacího řízení bez uveřejnění a Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

Kanálky uvnitř objektu jsou zasypány – práce nad rámec původního projektu (méněpráce dle Změnového listu č. 3 a Dodatku PD č. 3), byly zrealizovány na základě Jednacího řízení bez uveřejnění a Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

Jsou hotové práce na podchycení statiky jihozápadního rohu budovy – odstranění statické poruchy (vícepráce dle Změnového listu č. 4 a Dodatku PD č. 4), byly realizovány na základě Jednacího řízení bez uveřejnění a Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

Probíhaly práce na vnitřních elektro rozvodech, zadavatelem stavby byla uzavřena smlouva s ČEZ Distribuce,a.s. o připojení odběrného elektrického zařízení Topírny k distribuční soustavě, do které je zapracována změna dle aktuálních podmínek připojení. Termín připojení odběrného elektrického zařízení stanovený subjektem ČEZ Distribuce, a. s. je po 20. 6. 2016, což oddaluje kolaudaci objektu. Zároveň je podána žádost o krátkodobé připojení k lokální distribuční soustavě železnice - SŽDC, s. o. na budově Topírny. (v současné době využívá toto krátkodobé připojení dodavatel stavby BREX,s. r. o. - do 31. 3.2016). Žádost o krátkodobé připojení je podána na dobu od 1. 4. 2016 do 30. 9. 2016 pro umožnění předběžného užívání dokončené stavby před kolaudací

Probíhají práce na výrobě zámečnických prvků, okna a vrata.

494-01
494-02
494-03
494-04
494-05
494-06
494-07
494-08

EEA Grants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 3309