Skip to main content

Výsledky výběrového řízení na rekonstrukci výtopny

Rekonstrukce budovy bývalé výtopny Kořenov v rámci projektu „Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš“

Na základě dalšího nutného doplnění zadávací dokumentace byl termín pro podání nabídek znovu odložen a to na 20. 7. 2015 do 13.00 hodin.

Proces otevírání obálek s nabídkami proběhl 20. 7. 2015 od 13.00 hodin v prostorách externího realizátora výběrového řízení firmy Erste Grantika Advisory, a.s. v Brně.

V rámci stanovené lhůty pro podání nabídek zadavatel Železniční společnost Tanvald, o.p.s., obdržel celkem 2 kompletní nabídky:
Brex, spol s r. o., Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23
Sapora, spol. s r. o. Brumberská 628, 468 41 Tanvald

Zadavatelem ustanovená hodnotící komise (za účelem posouzení prokázání kvalifikace dodavatelů a posouzení a hodnocení nabídek) na svém jednání dne 22. 7. 2015 provedla posouzení prokázání všech kvalifikačních předpokladů uchazečů a provedla posouzení nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Zároveň se komise zabývala posouzením nabídky v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Při posuzování prokázání splnění kvalifikace a posouzení nabídky uchazeče Sapora, s.r.o. dospěla komise k závěru, že dokumenty předloženými v nabídce není v plném rozsahu prokázáno splnění profesních a technických předpokladů. Komise stanovila lhůtu pro předložení dalších dokladů, avšak společnost Sapora, s.r.o. tuto lhůtu nevyužila a z výběrového řízení odstoupila.

Na základě skutečnosti, že v zadávacím řízení zbyla do fáze hodnocení pouze 1 nabídka, a to nabídka uchazeče Brex, spol. s r.o., komise postupovala podle zákona a další hodnocení nabídek neprovedla. Konstatovala, že nabídka uchazeče Brex, spol. s r.o. splňuje veškeré požadavky zadavatele Železniční společnost Tanvald, o.p.s. stanovené v zadávacích podmínkách a je tudíž přijatelná.

Na základě toho hodnotící komise dne 29. 7. 2015 doporučila přidělit veřejnou zakázku uchazeči Brex, spol s r. o. Toto rozhodnutí bylo zasláno oběma zúčastněným subjektům.

Hodnotící komise zasedala ve složení:
Ing. arch. Ivan Lejčar
Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
Zdeněk Hortenský
Mgr. Petr Špetlák
Mgr. Jiří Střecha

Teprve po uplynutí patnáctidenní zákonné lhůty pro podání námitek či podnětu k přešetření výběrového řízení na ÚOHS mohla být s vybraným uchazečem uzavřena smlouva o dílo.

Smlouva o dílo s vybraným uchazečem Brex, spol. s r.o. byla slavnostně podepsána dne 17. srpna v Kořenově.

460-01
460-02
460-03

EEA Grants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 2521