Skip to main content

Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald (1. díl)

Čerpání „unijních fondů“ je v poslední době relativně oblíbeným mediálním tématem. Tato otázka je zpravidla doprovázena „zaručenými“ informacemi stran objemu prostředků alokovaných v jednotlivých operačních programech (majících původ zpravidla v jednom ze tří fondů Evropské unie, v případě dopravních staveb pak zpravidla Evropského fondu pro regionální rozvoj), které se nepodaří „dočerpat“. Situace v dopravním operačním programu, tedy Operačním programu Doprava, je obdobná – na využití prostředků z tohoto zdroje zbývá již velmi málo času, správce programu (Ministerstvo dopravy) oficiálně uvádí, že (zásadně) investiční akce realizované s přispěním tohoto programu musí být dokončeny do konce kalendářního roku 2015 – a proto se investoři na straně státu (především SŽDC a ŘSD) snaží připravit a realizovat co nejvíce staveb spolufinancovaných z unijních zdrojů prostřednictvím státního rozpočtu.

Vedle hlavních drážních projektů realizovaných za přispění OPD (zejména akce na I., II., III. a IV. koridoru či prodloužení trasy A pražského metra) není zapomenuto i na některé regionální dráhy tvořící skutečné místní magistrály. Mezi takové tratě dnes nesporně patří i dráha označená v knižním jízdním řádu číslem 036 (dle číslování podle nákresných jízdních řádů pak spadající pod číselnou řadu 548), tedy Liberec – Tanvald – Harrachov st. hr.

V průběhu letošního roku tak došlo ze strany investora k zahájení realizace stavby označené jakožto „Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald“. Než se autor dostane k podrobnostem této investiční akce, je nutno dodat, že tato stavba není a nebude jedinou investiční akcí, jež je či bude v průběhu letošního a příštího roku, případně dalších let, na trati dotčené regionální dráhy realizována – v současné době probíhá příprava dalších 5 staveb (!), a to akcí „Rekonstrukce Harrachovského tunelu“, „Zřízení výhybny Harrachov“, „Odstranění propadů rychlosti ve vybraných úsecích tratě Liberec – Tanvald“, „Rekonstrukce zastávky Tanvald zastávka na trati Liberec – Tanvald“ a „Sanace skalního zářezu u zastávky Jablonec nad Nisou centrum“. Co více, v rámci Operačního programu Doprava pro roky 2014–2020 se předpokládá rovněž realizace II. stavby popisované investiční akce, v rámci níž by mělo dojít ke zřízení záložních výhyben mezi Libercem a Tanvaldem (o tom ale později).

Samotné stavební práce ze strany zhotovitele (dodavatele stavebních prací), obchodní společnosti VIAMONT DSP a. s. se sídlem v Ústí nad Labem, resp. jednotlivých subdodavatelů zhotovitele, byly zahájeny ještě na jaře tohoto roku – první znatelné výsledky činnosti zhotovitele spočívaly především v sanaci skály nad žst. Smržovka či likvidaci rampy mezi obvodem stanice a obvodem depa v žst. Tanvald. Stěžejní část realizace investiční akce však probíhá v současnosti, a to při současné výluce (omezení provozování dráhy) mezi žst. Tanvald (včetně) a žst. Jablonec nad Nisou. Dlužno dodat, že v letošním roce dojde k realizaci stavebních prací prakticky pouze v tomto úseku, a to včetně prací spjatých s implementací technologie DOZ. Důvodem rezignace ze stavebních prací v úseku Liberec – Jablonec nad Nisou v tomto roce je právě současně připravovaná investiční akce „Odstranění propadů rychlosti ve vybraných úsecích tratě Liberec – Tanvald“ - investor dle všeho zamýšlí obě investiční akce v úseku Liberec – Jablonec nad Nisou časově harmonizovat tak, aby nebyl zmařen výsledek dřívějších stavebních prací v rámci kterékoliv akce.

Hlavním přínosem investiční akce bude především zavedení zabezpečovacího zařízení III. stupně (zjednodušené řízení dopravy dle předpisu SŽDC D3 bude nadále zavedeno na Zubačce, tedy trati Tanvald – Harrachov; v úseku Harrachov – Szklarska Poręba Górna pak bude nadále řízena a organizována drážní doprava dle místního pohraničního ujednání), dále výstavba nástupišť s hranou ve výši 550 mm nad temenem kolejnice, revitalizace či modernizace traťového spodku a svršku (mj. implementace elektrického ohřevu výhybek) a mezi jinými i modernizace osvětlení železničních stanic.

V žst. Smržovka dojde k podstatné změně (redukci) uspořádání kolejiště, kdy zůstanou zachovány fakticky dvě průjezdné dopravní koleje (č. 1+1a – tedy dvě stavebně v podobě jedné „dělené“ cestovým návěstidlem – a č. 5) a jedna dopravní kolej kusá (č. 3), jako manipulační pak budou sloužit kusé koleje č. 2 a 2a. Délky hran nástupišť budou dosahovat u 1. dopravní koleje 84 m, u 5. dopravní koleje 80 m a u 3. dopravní koleje 45 m.

Rovněž žst. Tanvald bude notně dotčena zmíněnou investiční akcí – stávající dopravní koleje č. 2 a 5 budou sneseny bez náhrady. Ve stanici doslova vyroste „les návěstidel“, a to i zejména s ohledem na krytí centrálního přechodu na jednotlivá nástupiště cestovými návěstidly. Nástupištní hrany budou zřízeny u nových kolejí č. 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 5 a 5a; situace s číslováním dopravních kolejí je obdobná jako ve Smržovce, tj. např. kolej č. 1 je stavebně jednou průběžnou kolejí s tím, že je dopravně „dělena“ cestovým návěstidlem na dvě. Délka nástupištních hran bude následující:
1. dopravní kolej č. 2 – 170 m,
2. dopravní kolej č. 2a – 70 m,
3. dopravní kolej č. 1 – 125 m,
4. dopravní kolej č. 1a – 70 m,
5. dopravní kolej č. 3 – 140 m,
6. dopravní kolej č. 5 – 75 m,
7. dopravní kolej č. 5a – 77 m, přičemž nástupiště u dopravních kolejí č. 5 a 5a bude děleno pouze cestovým návěstidlem (nikoliv centrálním přechodem).

Dotčena bude rovněž i regionální dráha Smržovka – Josefův Důl, na níž bude rovněž zavedeno DOZ centrálně ovládané z pracoviště provozovatele dráhy v žst. Liberec.

Lze očekávat, že dotčená investiční akce bude mít pro úroveň poskytovaných přepravních služeb řadu přínosů a mj., jak je i tvrzeno zástupci Libereckého kraje jakožto subjektu zajišťujícího dopravní obslužnost svého území, umožní zavést na této trati třicetiminutový takt. Bohužel, již dnes je víceméně zjevné (nakonec to bylo potvrzeno i jedním z odborných posudků k investičnímu záměru, objednaným investorem), že samotná investice za více jak 740 mil. Kč nikterak nepřispěje ke stabilizaci takto zavedeného konceptu GVD – stupeň obsazení tratě dosahuje dle kalkulací hodnoty ve výši 0,98 (optimálně by měl dosahovat maximální hodnoty 0,75). Při sebemenších nepravidelnostech, o které ve zdejších podnebních podmínkách není vůbec nouze, tak dojde k praktické nemožnosti řádně plnit GVD, bude docházet k přenášení zpoždění a faktickému rozkladu taktu. Řešením by měla být právě realizace II. stavby investiční akce „Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald“, během které by mělo dojít k výstavbě záložních výhyben, a to nezřídka v místě těch dopraven s kolejovým rozvětvením, jež byly v minulosti zredukovány na zastávky s jedinou průběžnou kolejí... Kdy a zdali vůbec ke druhé fázi investiční akce dojde, není známo.

Přiložené fotografie zachycují stav žst. Tanvald po vypuknutí nepřetržité výluky.

434-01
434-02
434-03
434-04
434-05
434-06
434-07
434-08
434-09
434-10
434-11
434-12
434-13
434-14
434-15
434-16
434-17
434-18
434-19
434-20
434-21
434-22
434-23
434-24
434-25

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 1598